තිත්ත බේත්

තිත්ත බේත්, තිත්ත බේත්,

ටැක්ස් පිට ටැක්ස් තිත්ත බේත්

මෙන්න ගෙනාවා, මෙන්න ගෙනාවා,

තිත්ත බේත්, තිත්ත බේත්,

ජනතාවට තිත්ත බේත්

මෙන්න ගෙනාවා
 
ඉන් කැබිනට්, නොන් කැබිනට්

මිනිස්ටර්ලා , මන්තිරි වරු

එකතුවෙලා

චන්දේ දීපු මෝඩයින්ට

තිත්ත බේත් ,තිත්ත බේත්
 
යහපාලන තිත්ත බේත්

මෙන්න ගෙනාවා, මෙන්න ගෙනාවා

Comments

  1. බේත් තිත්ත උනත් කමක් නෑ ලෙඩේ සනීප වෙනවනම්.. මේ බේත් බොන්න බොන්න අපි තව ලෙඩ වෙන එකයි කරුමේ..

    ReplyDelete

Post a Comment