කිසිදා යානා නාවත් කම් නෑ මත්තල මම එන්නම්සිහිනෙන්වත් එක නැවක් එනවනම්
හම්බන්තොට ඉන්නම්
කිසිදා යානා නාවත් කම් නෑ
මත්තල මම එන්නම්

මිලියන දහයේ භාතිය ගී  මැද 
මෝඩයෝ රවටා මුසාව වපුරා
බදු බර පටවන්නම්, මම  ප්ලේන් එකේ එන්නම්
බදු බර පටවන්නම්,  මම ප්ලේන් එකේ එන්නම්

සිහිනෙන්වත්  එක නැවක් එනවනම්
අවදි නොවී ඉන්නම්
කිසිදා යානා නාවත් කම් නෑ
මත්තල  මම එන්නම්


 බඩගිනි ලෙඩ දුක හැදිලා මැරුනත්
මගේ පච පිළිගෙන හිනැහෙනු මැන ඔබ
ලේලිය පදවන යානේ ඉඳගෙන
මත්තල මම එන්නම් ,බදු බර පටවන්නම්

සිහිනෙන්වත්  එක නැවක් එනවනම්
හම්බන්තොට ඉන්නම්
කිසිදා යානා නාවත් කම් නෑ
මත්තල  මම එන්නම්

Comments

 1. ප්ලේන් මිල අඩු කරලා ප්ලේන් ටී මිල වැඩි කරනවලු... එතකොට හැමෝටම ප්ලේන් ගන්න පුලුවන්නේ...........

  ReplyDelete
 2. හෙක් හෙක් ආතල් සිංදුව

  ReplyDelete
 3. මේක නම් පට්ටයි.. දන්න සින්දුවක තාලෙට ලියලා තියෙනවා..

  ReplyDelete
 4. අපි හැමෝම මත්තල යමු
  වරායේ මාලු අල්ලමු
  රන්වේ එකේ දමා වේලමු
  ආසියාවේ ආශ්චර්යය පෙන්නමු

  ReplyDelete

Post a Comment