ඔබට මතක නෑ මට මතකයි- මොහාන් උදයට කියූ ගීතය

 
 
ඔබට මතක නෑ මට මතකයි ...
 
 පසුගිය ආණ්ඩු කාලේ…
 
 අන්තිම දවසේ එකටයි අපි උන්නේ ...
 
මහියා දෙස ඔබ  බලා සිටිත්දී
 
සැලී සැලී ආශාවෙන්…
 
නොසිතූ ලෙසින් ඔහු යන්න ගියේ
 
 පසුගිය ආණ්ඩු කාලේ...
Photo Courtsey-Mathalan

Comments

  1. අම්මපා ...................... අපිට ලැජ්ජයි..................

    ReplyDelete
  2. හිහි
    අන්න කතාව

    ReplyDelete

Post a Comment